Eğitmenlik Eğitimi

8 Aralık 2018 tarihlerinde KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE KAMPÜSÜ'nde TSSF/CMAS 1* Dalış Eğitmeni teorik ve pratik eğitimi düzenlenecektir. 

Belirtilen koşullara uygun olup katılmak isteyen üyelerimizin Furkan ÜLGEN'le iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

Teorik sınav tarihi ve zamanı ilerleyen günlerde bildirilecektir.

 

Eğitime Katılım Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir.

 a)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

b)      07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör

Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

c)       Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

 Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için istenecek belgeler ve eğitmen olabilme özel koşulları;

 

a)        Bir yıldız dalış eğitmeni;

1)            Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,

2)            Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak,

3)            Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,

4)            Aşağıda belirtilmiş olan sağlık koşullarını yerine getirmek,

5)            En az ilköğretim ya da ortaokul bitirmiş olmak,

6)            Üç yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu uzmanlıklara ek olarak oksijen kullanımı ve gece dalışı uzmanlıkları ve ayrıca seçeceği diğer 5 adet uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak,   

7)            Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen

sınavında başarılı olmak.

 

 

Eğitmen ve Rehber Dalıcı Sağlık Koşulları

 (1) Eğitmen,  rehber ve tanıtım dalışı yaptıranlar dalışta kendilerinden başka kişilerin de dalış emniyetinden sorumlu oldukları için tam sağlıklı olmak zorundadırlar. Bir, iki ve üç yıldız eğitmenler, rehber dalıcı eğitim ve sınavını başarıp belge almak için başvuran rehber dalıcılar ve tanıtım dalışı uzmanlığı alarak dalış kuruluşlarında tanıtım dalışı yaptıracak üç yıldız dalıcılar bir sualtı hekiminden madde 20’de belirtilen hususlar yönünden değerlendirilip, sağlık yönünden dalış yapmalarında sakınca olmadığını belirten rapor almak zorundadırlar.

(2) Sağlık muayeneleri bu talimatta yer alan “Sağlık Muayene Formu (Form 10)” kullanılarak yapılmalı ve bu form muayeneyi yapan merkezde saklanmalıdır. Muayene sonunda  “Eğitmen – Rehber / Dalıcı Sağlık Raporu formu (Form 11) kullanılarak rapor hazırlanmalıdır.

(3) Sağlık raporlarının geçerlik süresi beş yıldır. Sene ortasında sağlık raporu süresi bitenlerin çalışma belgesi rapor bitiş süresine kadar verilir. Bu sürede raporunu yenileyenlerin belgesi sene sonuna kadar uzatılır.

(4) Sağlık raporu alanların, raporun geçerlik süresi içinde dalışa bağlı ya da dalışla ilgisi olmayan, ama dalışı etkileyecek önemli bir hastalık geçirmeleri halinde bu durumu bildirerek sualtı hekiminden tekrar rapor alma yükümlülüğü vardır.

(5) Sualtı hekimleri bu talimata göre yapılan muayene sonucunda raporlarına sağlık yönünden dalış yapamayacağına, yada geçici süreyle dalış yapamayacağına dair not düşülenleri Federasyona bildirmekle yükümlüdür. Sürekli ve geçici dalış yapamayacağına karar verilenlerin teorik eğitmenlik yetkisi hariç dalışla ilgili eğitmenlik yetkileri dondurulur. Geçici süreyle dalış yapamayacağına karar verilenler, sağlık durumları düzelip önerilen tarihte muayenelerini yaptırarak dalış yapabileceğine dair rapor aldıklarında eğitmenlik yetkileri geri verilir. Sualtı hekimlerinin verdiği raporların sonucuna Sağlık Kurulu aracılığıyla itiraz edilebilir. Sağlık kurulu gerekli görmesi halinde ek tetkik ve muayene yaptırarak itirazı karara bağlar.

 

  İletişim ;

   Furkan ÜLGEN – 0545 698 60 96

   furkanulgen@kousat.org

banner1
koüsat © 2014 mehmet soyuer'in anısına emir caynak tarafından programlanmıştır.
echo <<
 

EOF;