Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu Tüzüğü

Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu Tüzüğü

Kuruluş

 

Madde 1.Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu Yönergesi uyarınca Kocaeli Üniversitesi Merkez Yerleşke Umuttepe İzmit/KOCAELİ adresinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü denetiminde çalışmak üzere 1996 yılında kurulmuştur.

Madde 2. Logo

Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu bu tüzükte bundan böyle “KOÜSAT” olarak anılacaktır. Bu kısaltma kulübün yazışmalarında, tanıtımında kulübü belirtmek için de kullanılır. Kulübün logosu aşağıdaki şekildir. Mavi zemin üzerinde sarı renkli siyah kepli Akdeniz Fok’unun etrafında kulübün adı yazılmıştır.

 

AMAÇ

Madde 3.

Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve görevlilerinin (akademik personel) ve diğer bütün personelinin ders ve çalışma yaşantısı dışında sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulmuş olan bir öğrenci kulübüdür. Kulübün amacı sualtı sporlarının tanıtımını ve eğitimini yapmak, Kocaeli Üniversitesi içinde sualtı sporlarını sevdirmek ve yaymak, bu konuda gerekli malzeme ve olanakları sağlamak, diğer sualtı kulüpleri ve benzeri kuruluşlar ile iş birliği yapmaktır.

Uyulması Gereken Esaslar

Madde 4.

A-) KOÜSAT, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, laikliğine, sınıfsız devlet ilkesine bağlıdır.

B-) KOÜSAT üyelerinin ders ve çalışma yaşantısı dışı sosyal, kültürel, eğitsel, sportif etkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve akademik koşullara katkıyı esas alır. 

C-) KOÜSAT akademik ortama uygun düşmeyecek etkinliklerde bulunmaz.

D-) KOÜSAT üniversite tarafından sağlanan olanaklardan üyelerinin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar.

E-) KOÜSAT kendi etkinlik alanı dışına çıkamaz ve üniversitedeki diğer kulüplere ait etkinliklerde bulunmaz, ancak ortak etkinliklerde bulunabilir.

 

ÜYELİK

Madde 5.

A-) Kocaeli Üniversitesi'nin bütün öğrencileri kulübe üye olabilirler. Kocaeli Üniversitesi mezunları, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, idari teknik ve diğer personeller kulübe “Fahri Üye” olabilir ve çalışmalara katılabilirler. Üyeliğe başvuru şekli her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyeler aday üye olarak kayıt edilirler ve yapılacak ilk Genel Kurul’da üyelikleri onaylandıktan sonra asil üye olurlar.

C-) Kocaeli Üniversitesi ile ilişkisi bitenlerin asil üyelikleri kendiliğinden sonlanır. Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi olup mezun olanların üyelikleri “Fahri Üye” olarak devam eder.

D-) “Fahri Üye”lerin kulüp organlarına seçilme hakları yoktur.

E-) Öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen gibi görev alacak kişiler, gerekli olduğu takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve danışman öğretim üyesinin onayı ile üye olmaksızın kulüp çalışmalarına ve eğitimlerine katılabilirler.

 

ÜYELİĞİN SONLANMASI

Madde 6.

A-) Mezun olan ya da herhangi bir nedenle üniversite ile ilişkisi kesilenlerin, YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alanların kulüp üyelikleri sonlanır. Mezun olan üyeler Madde 5A ve 5C de belirtilen koşullara göre “Fahri Üye” olarak devam ederler.

B-) Bütün üyeler kendi istekleri ile Yönetim Kurulu’na yazılı şekilde başvurarak üyeliklerini sonlandırabilirler.

C-) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapan ve verilen görevleri yerine getirmeyen kişilerin, Kulüp Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, Kulüp Yönetim Kurulu’nun önerisi, kulüp danışmanının oluru ve ÖKÜK’ün onayı ile üyelikleri sonlanır.

 

ORGANLAR

Madde 7.

KOÜSAT aşağıda sıralanan ve sonraki maddelerde tanımı yapılan organlar tarafından yönetilir:

  • Genel Kurul
  • Yönetim Kurulu
  • Denetleme Kurulu
  • Onur Kurulu
  • Danışman Öğretim Üyesi

 

GENEL KURUL

Madde 8.

KOÜSAT Olağan Genel Kurul’u her eğitim öğretim yılı sonunda Mayıs veya Haziran ayında Yönetim Kurulu’nun kulübün duyuru organlarında yapacağı çağrı ile toplanır. Yapılan çağrıda toplantı gündemi de bildirilir.

KOÜSAT Olağan Genel Kurul’u her yıl Kasım ayına kadar Yönetim Kurulu’nun kulübün duyuru organlarında yapacağı çağrı ile toplanır. Yapılan çağrıda toplantı gündemi de bildirilir.

A-) Olağan Genel Kurul kulüp üyelerinden oluşur.

B-) İlk toplantıda yeter sayı (üye tam sayısının yarıdan bir fazlası) sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulları’nda yer alan üye sayısının iki katından fazla olmak zorundadır.

C-) Genel Kurul’un toplantı düzeninden Yönetim Kurulu sorumludur.

D-) Genel Kurul’a katılanların yoklaması imza almak sureti ile yapılır.

E-) Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir Divan Başkanı ve iki üye seçilmesini sağlar.

F-) Divan, Genel Kurul’u gündeme göre yönetir. Toplantıya ilişkin tutanağı hazırlayarak imzalar ve Yönetim Kurulu’na teslim eder.

G-) Divan gündem dışı önerileri yazılı olarak alır ve gündeme alınıp alınmamasını Genel Kurul’da açık oy ile belirler.

H-) Genel Kurulda kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

I-) Genel Kurul toplantıları, kulüp danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir.

Seçimler

J-) Genel Kurul gündeminde seçim varsa gerçekleştirir. Yönetim Kurulu’na asil üye olan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri aday olabilir.

K-) Yönetim Kurulu seçimleri Başkan ve 4 üye için olmak üzere ayrı ayrı yapılır. Seçimler için aynı oy pusulası kullanılır. Divan Başkanı oy ayrım ve sayımı için Genel Kurul’da üyeler arasından görevlendirme yapabilir. Adaylar oy ayrım ve sayımında görev almazlar. Oylamada eşit oy alınması halinde Divan Başkanı Genel kurul huzurunda kura ile kazananı belirler. Yönetim Kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif ile yapılır. Başkan ve 4 üye ile birlikte 3 yedek üye belirlenir. Belirlenen üyelerle Başkan, Yönetim Kurulu’nu oluşturur.

Seçimleri takip eden 24 saat içinde seçilmiş Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırarak görev dağılımının yapılmasını sağlar. İki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman görevlendirmeleri, ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre, seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri arasından açık veya kapalı oylama ile belirlenir.

L-) Denetleme Kurulu‘na bütün üyeler aday olabilir. Seçimleri Genel Kurul’un alacağı karara göre açık oy ya da gizli oy ile yapılır.

Yönetim Kurulu

Madde 9.

A-) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Yönetim Kurulu KOÜSAT üyesi Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden oluşur.

B-) Yönetim Kurulu bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman olmak üzere 5 kişiden oluşur.

C-) Yönetim Kurulu çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir-giderlerinden ve demirbaş eşyasından üyelere ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı sorumludur.

D-) Kulübün gerekli çalışma gruplarını oluşturur.

E-) Kulübün üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerinde ve dış haberleşmelerde Rektörlüğe karşı sorumludur.

F-) Tüzük, bütçe önerisi, bütçe raporu ve etkinlik raporu gibi belgelerin Rektörlüğe verilmesinden sorumludur.

G-) Başkanın yokluğunda kararların alınmasında ve uygulanmasında Başkan Yardımcıları sorumludur.

H-) Yönetim Kurulu üyesi, mazeretsiz üç toplantıya katılmadığında Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sonlanmış olur. Yedek üyelerden en çok oyu almış olan kişi ise Yönetim Kuruluna dahil olur.

I-) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiği hallerde başkan Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı kararları kulüp imza defterine yazılarak imza altına alınır.

J-) Kulüp üyelerinin 1/3'ünün yazılı başvurusu ile Yönetim Kurulu Genel Kurul’u 15 gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde Yönetim Kurulu istifa etmiş sayılır. Bu durumda Genel Kurul Rektörlük tarafından belirlenen kulüp üyesi bir öğretim üyesi tarafından toplantıya çağrılır.

K-) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından değerlendirilmek ve aklanmak üzere yılsonunda genel değerlendirme, faaliyet ve mali raporu hazırlar.

L-) Kulüp danışmanı, oy hakkı olmaksızın gözetim amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

M-) Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler kulübün Yönetim Kurulu’nda görev alamazlar. Daha önceden seçilmiş iseler bu durumların ortaya çıkması ile Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden sonlanır.

Denetleme Kurulu

Madde 10.

A-) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Denetleme Kurulu kulübün asil üyeleri arasından oluşur.

B-) Denetleme Kurulu, üç adet asil üyeden ve iki adet yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’un alacak olduğu karar göre açık ya da kapalı oyla seçilir.

C-) Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nu yaptığı/yapacağı etkinlikler, mali durum ve demirbaş eşyaları denetlemekle sorumludur. 

D-) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

Onur Kurulu

Madde 11.

A-) Onur Kurulu Danışman Öğretim Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve kulüp üyesi veya üyeliği yapmış üç yıldız TSSF/CMAS eğitmenlerinden oluşur. Üye olabilecek eğitmen sayısı üçten fazla olduğunda Genel Kurul da sadece eğitmenler için seçim yapılır. Dönem içinde üç yıldız eğitmen olanlar ancak dönem sonunda Onur Kurulu üyesi olabilirler.

B-) Onur Kurulu KOÜSAT’ın ödül, teşekkür belgesi vb. konularında Yönetim Kurulu’na danışmanlık görevi yapar. Ayrıca kulüp içinde incelenmesi gereken disiplin konularını inceleyerek Yönetim Kurulu’na görüş bildirir.

Danışman Öğretim Üyesi

Madde 12.

Danışman öğretim üyesi Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilen, kulübün idari konularından rektörlüğe karşı Yönetim Kurulu ile birlikte sorumlu öğretim üyesidir. Rektörlük ve bağlı birimlerle kulüp ilişkilerini sağlar. Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. İdari ve eğitim konularında Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar.

Evrak

Madde 13.

A-) Üye Kayıt Defteri: Bu defterde, üyelerin birer fotoğrafı ile kimlik bilgileri, ev adresleri, üniversitenin hangi bölümünde, sınıfında okuduklarına veya görev yaptıklarına ilişkin bilgiler yer alır.

B-) Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Tutanakları: Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu görev bitiminde bu evrakları yeni Yönetim Kurulu’na tutanak ile teslim eder.

C-) Gelir-Gider Belgeleri: Gelir makbuzu, gider makbuzu, elde edilen tüm gelir ve yapılan tüm harcamaların işlendiği işletme defteri ile bunlara ait belgeler (fatura, makbuz, tutanak vb. ile varsa bunlara ilişkin Yönetim Kurulu kararları).

D-) Demirbaş Eşya Listesi: Kulübe temin edilen veya satın alınan her türlü malzeme numaralandırılarak demirbaş eşya defterine kayıt ettirilir. Eskiyen, bozulan, kırılan demirbaş eşya Yönetim Kurulu onayı ile defterden düşülür. Yönetim Kurulu kulübün demirbaş varlığından Rektörlüğe karşı sorumludur.

Tüzük Değişikliği

Madde 14.

Tüzük değişikliği Genel Kurul tarafından yapılabilir. Değişiklik önerisi Yönetim Kurulu tarafından yapılabilir.  En az 20 üye tarafından Genel Kurul’a en az 21 gün kala Yönetim Kurulu’na yapılan yazılı değişiklik önerileri, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulur. Tüzükte yapılacak değişiklikler, Genel Kurul’da görüşülerek salt çoğunluğun onaylaması ve Rektörlüğün onayı ile yürürlüğe girer.

Tüzük değişiklik önerileri, Genel Kurul’dan en az 15 gün öncesinden kulübün yayın organlarından(web sayfası, bülten vb.) üyelere duyurulur.

Faaliyete Başlama

Madde 15.

A-) Kulüp, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün izni ile 1995 – 1996 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır.

Sorumluluk

Madde 16.

Kulübün kurulmasında ve daha sonraki faaliyetlerinde Rektörlüğe karşı sorumluluk Yönetim Kurulu’nu temsilen başkan ve danışman öğretim üyesinindir.

Yürürlülük

Madde 17.

Bu tüzük KOÜSAT Genel Kurulu tarafından kabul edilip Rektörlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18.

Bu tüzüğün yürütülmesinden KOÜSAT Yönetim Kurulu sorumludur.

Geçici Madde.

KOÜSAT’ın 25.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da görüşülen ve kabul edilen ve Kocaeli Üniversitesi’ne sunulan değişiklikleri ile bu tüzük yukarıda yazılan son şeklini almıştır.

Ek Madde 1. Eğitim Danışma Kurulu’nun verimli çalışması mümkün olmadığı anlaşıldığından sonlandırılmasına ilgili yetki ve sorumluluklarının Yönetim Kurulu ve Danışman Öğretim Üyesi tarafından yürütülmesine karar verildi.

 

koüsat © 2014 mehmet soyuer'in anısına emir caynak tarafından programlanmıştır.
echo <<
 

EOF;